Executive Spotlight: Sean Marszalek, President and CEO, SDC Nutrition, Inc.

Sean Marszalek is no stranger to entrepreneurship. After…